สื่อการสอนคณิตศาสตร์

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สาธิตการสอน ( 10 กุมภาพันธ์ 2553 )

สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันที่เก่าเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ สำหรับในวันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะจะ ได้สาธิตการสอนแล้วทุกคนดูเหมือนจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะ แต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีเพราะกลัวว่าสอนไม่ถูก(แต่เค้าว่ากันว่ผิดเป็นครู)ดังนั้นเราจะเป็นครูเราก็ผิดบ้าง ซึ่งในการสอนของแต่ละคนอาจารย์ก็ได้แนะนำวิธีการสอนได้อย่างละเอียด ซึ่งในวันนี้ได้สอน 3 กลุ่ม คือกลู่ม B หน่วยดอกไม้ซึ่งเป็นกลุ่มของเราด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นแต่มองดูเวลาก็ล่วงเลยมากมายแล้วกลัวว่าจะไม่ได้สอนแต่เวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงจนได้เราได้สาธิตการสอนจนได้โดยมีเสียงอาจารย์เรียก" เอ้ากลุ่มอนุบาล 3 " *-*โอ้...ตื่นเต้น
แผนการจัดประสบการณ์หน่วยดอกไม้ (เรื่องการปลูกดอกไม้)
อนุบาล 3 วันที่ 3

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1.เด็กๆบอกขั้นตอนการปลูกดอกไม้โดยการปักชำอย่างง่ายๆได้
2.เด็กๆสามารถปลูกดอกไม้ได้
3.เด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งได้
กิจกรรมการสอน
ขั้นนำ
ครูและเด็กๆร่วมกันร้องเพลง"ปลูกดอกไม้"
ขั้นสอน
1.ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเพลงโดยใช้คำถามดังนี้
- เด็กๆเคยปลูกดอกไม้อะไรบ้าง
- เด็กๆมีวิธีปลูกดอกไม้อย่างไรบ้าง
2.ครูและเด็กร่วมกันวางแผนปลูกดอกไม้
3.ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลง( ไม่แย่งของกัน เก็บของเข้าที่เมื่อทำกิจกรรมเสร็จ)
4.ครูแนะนำอุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้
5.ครูสาธิตวิธีการปลูกดอกไม้
6.เด็กปลูกดอกไม้และมอบหมายหน้าที่ในการดูแลดอกไม้ของตนเอง
ขั้นสรุป
ครูและเด็กร่วมกันสรุปเรื่องกิจกรรมการปลูกดอกไม้ที่ได้ปฏิบัติ

สื่อ
1.ดิน
2.อุปกรณ์ในการปลูกดอกไม้
3.ต้นคุณนายตื่นสาย
4.น้ำ
5.เพลง ปลูกดอกไม้
" มาซิจ๊ะเชิญเธอมา มาปลูกดอกไม้กันเถอะ
มาซิจ๊ะเชิญเธอมา มาปลูกดอกไม้ด้วยกัน
ปลูกดอกไม้ในวันนี้ เพื่อโลกที่สวยงามสดใส
ทั้งช่วยลดโลกร้อน ช่วยอากาศแจ่มใส
มามะเร็วไว ร่วมใจกันปลูก"
การประเมิน
1.สังเกตการตอบคำถาม
2.สังเกตจากการทำกิจกรรม

****การบูรณาการสอนทางคณิตศาสตร์ เรื่องการวัด การชั่ง การตวง โดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย ( กิจกรรมการปลูกดอกไม้)
**สิ่งที่อาจารย์แนะนำ**
1.สีในการเขียนแผ่นชาร์ตเพลงต้องเป็นสีที่ชัดเจนไม่เป็นสีสะท้อนแสง
2.ต้องมีหัวและเขียนให้ชัดเจน
3.อาจจัดให้ปลูกเป็นกลุ่มย่อยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น